Osobné údaje

Úvod Osobné údaje

Zásady spracovania osobných údajov

Základné ustanovenia

Správca osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Mgr. Renáta Pastvová- Renika Dekor, Stará Bystrica 422, 02304, IČO: 47123311 so sídlom v Starej Bystrici, Slovenská Republika. (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje v prípade otázok: renika@renikadekor.sk, 0905 375 556

 

Osobné údaje sú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by mohla byť identifikovaná prostredníctvom týchto údajov, najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Rozsah a dôvod spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a to z nasledujúcich dôvodov:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; (meno, adresa, kontakt)

 • vedenie účtovníctva – Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú nutné pre vyhotovenie a evidenciu daňových dokladov.

 • marketing – zasielanie newsletterov na Váš e-mail, ak nám udelíte súhlas, že chcete posielať novinky nášho tovaru

 • pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu k vylepšeniu našich služieb

 

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov budú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

 • Zaisťujúce služby prevádzkovania eshopu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním eshopu

 • Zaisťujúce marketingové služby

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva.

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR

 • právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR

 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR

 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v základných ustanoveniach týchto podmienok.

Ak si myslíte, že sa s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Budeme však radi, ak tento problém budete riešiť najprv s nami, aby sme mohli urobiť nápravu.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe, aby zabránil ich zneužitiu. K osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť a nové Podmienky ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a sú účinné od momentu ich zverejnenia.

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu vo svojej objednávke pred jej dokončením.

.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.3.2022.

Info

Copyright 2021 - 2023 © renikadekor.sk